pre vaše cennosti v bezpečí

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi predávajúcim - spoločnosťou:

BONPRODUCT s.r.o. 
so sídlom:Bakossova 3/H, 974 01 Banská Bystrica,
IČO:36 649 635 
DIČ: 2022193107 
IČ DPH: SK2022193107 
zapísanou v obchodnom registri okresného súdu B. Bystrica, odd. Sro, vl. č. 11704/S. 

a kupujúcim v internetovom obchode Trezor.sk.

1.2. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky Trezor.sk, ktorý prostredníctvom tohto e-shopu vytvoril objednávku. 

1.3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

2.1. Objednávka vzniká potvrdením výberu tovaru (tovarov) kupujúcim prostredníctvom e-shopu Trezor.sk vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho následným odoslaním. Pre správne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť všetky požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

2.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru (objednaných tovarov) – zaslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu sa objednávka stáva pre kupujúceho záväznou.

2.3.Kupujúci sa zaslaním objednávky zaväzuje k zaplateniu kúpnej ceny vzťahujúcej sa k objednanému tovaru.

2.4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope Trezor.sk  zaslaný automaticky vygenerovaný e-mail s oznámením o prijatí objednávky kupujúceho e-shopom Trezor.sk – tento e-mail ešte nie je potvrdením objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho – tým je až mailové alebo telefonické oznámenie o akceptácii objednávky a termíne vybavenia objednávky.

2.5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. 

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Spoločnosť BONPRODUCT s.r.o. sa zaväzuje, že prijaté informácie použije len na účely súvisiace so spracovaním objednávky, dodaním tovaru a neskoršej starostlivosti o zákazníka (reklamácia, stornovanie, záruka, zľavy za opakovaný nákup). Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu Trezor.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

3.2  Osobné údaje sú spracované podľa zásad ochrany osobných údajov

3.3  Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru ( Slovenská pošta a.s., SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o., DPD SK,s.r.o.).

4. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

4.1 Platbu za tovar objednaný v internetovom obchode Trezor.sk je možné uskutočniť:

 • platobnou kartou. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO  alebo Diners Club International®;
 • online platbou cez platobnú bránu Besteron (internetbanking);
 • na dobierku v hotovosti pri doručení tovaru kuriérom; pri doručovaní kuriérskymi spoločnosťami DPD a Geis je možné platby uskutočniť aj platobnou kartou;
 • prevodom na účet - podľa zálohovej faktúry, ktorú vám zašleme e-mailom na základe vašej objednávky;
 • úhradou v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru.

 

4.2  Dodanie tovaru je možné realizovať:

 • zásielkou doručenou prostredníctvom kuriérskej služby DPD (do 31 kg), SDS, Geis;
 • prostredníctvom Slovenskej pošty (malé zásielky do 5 kg);
 • prostredníctvom služby Packeta do Z-boxov alebo na výdajné miesta;
 • osobným odberom na odbernom mieste na Bakossovej ul. 3 H, Banská Bystrica.

Upozornenie: Tovar je zmluvným prepravcom zložený k prvým dverám v prízemí budovy, bez následnej manipulácie a rozbalenia tovaru.

Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. 

Ďalšiu manipuláciu alebo prípadné vynesenie tovaru na poschodie je potrebné si zabezpečiť individuálne.

4.3 Cena za doručenie

Doprava nie je započítaná v cene tovaru.

Tovar s hmotnosťou do 30 kg doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD.

Tovar s hmotnosťou väčšou ako 30 kg/1 ks doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti SDS alebo Geis SK.

Zásielky s hmotnosťou do 5 kg je možné doručiť aj prostredníctvom služby Packeta alebo Slovenskej pošty.

Cena za doručenie závisí od celkovej hmotnosti zásielky a zobrazí sa vám po vložení tovaru do košíka a prekliknutí sa cez košík na 2. krok objednávky (t.j. konečnú cenu sa dozviete ešte pred odoslaním záväznej objednávky).

V prípade platby na dobierku je účtovaný navyše poplatok 1,50 € s DPH.

4.4 Preberanie zásielok -  naše odporúčania

Pri preberaní tovaru odporúčame skontrolovať nepoškodenosť obalu zásielky. V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu odporúčame spísať s pracovníkom prepravnej spoločnosti ihneď na mieste zápis o škode a informovať nás telefonicky na čísle 0948 38 38 22.

Nevyhadzujte obal skôr ako skontrolujete pribalené príslušenstvo (napr. kľúče, návod, priloženú faktúru).

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), využiť môže formulár automaticky obdržaný s potvrdením objednávky. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Toto právo vzniká aj v prípade, ak bol tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihnutý osobne priamo u predajcu. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu BONPRODUCT s.r.o., Bakossova 3 H, 974 01 Banská Bystrica. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra). Tovar môžete na uvedenej adrese vrátiť aj osobne. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu  najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša spotrebiteľ.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

Kontakty pre uplatnenie reklamácie:

- telefonicky na čísle 0948 38 38 22

- mailom na trezor@trezor.sk

- osobne na adrese BONPRODUCT s.r.o., Bakossova 3 H, 974 01 Banská Bystrica.

Záruka sa nevzťahuje na vady ktoré vznikli:

 • neodbornou manipuláciou
 • mechanickým poškodením alebo opotrebením
 • živelnou pohromou
 • inými vonkajšími vplyvmi

 

7. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na trezor@trezor.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK  

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenie

Všetky materiály publikované na stránke internetového obchodu sú chránené autorským zákonom. Žiadne časti stránky ako sú dizajn, texty, články, fotografie, nemôžu byť kopírované ani inak šírené bez súhlasu majiteľa autorských práv.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.