Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky:

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu Trezor.sk - spoločnosťou:

BONPRODUCT s.r.o. 
so sídlom:Bakossova 3/H, 974 01 Banská Bystrica,
IČO:36 649 635 
DIČ: 2022193107 
IČ DPH: SK2022193107 
zapísanou v obchodnom registri okresného súdu B. Bystrica, odd. Sro, vl. č. 11704/S. 

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom alebo telefonicky, čím vzniká záväzkoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

 

3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Spoločnosť BONPRODUCT s.r.o. sa zaväzuje, že prijaté informácie použije len na účely súvisiace so spracovaním objednávky, dodaním tovaru a neskoršej starostlivosti o zákazníka (reklamácia, stornovanie, záruka, zľavy za opakovaný nákup). Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákazníckej registrácie prostredníctvom internetového obchodu Trezor.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. 

3.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník kedykoľvek odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy zaslaním požiadavky na mail: trezor@trezor.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

3.4  Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru ( Slovenská pošta, SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s. r. o., DHL Parcel Slovensko,s.r.o.).

 

4. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

4.1 Platbu za tovar je možné uskutočniť:

 • na dobierku v hotovosti pri doručení tovaru kuriérom, pri doručovaní cez DHL je možnosť platiť aj platobnou kartou
 • online platbou cez platobnú bránu Besteron
 • prevodom na účet - podľa zálohovej faktúry, ktorú vám zašleme na základe vašej objednávky
 • úhradou v hotovosti pri osobnom odbere tovaru

 

4.2 Spôsob dodania tovaru:
Dodanie tovaru je možné realizovať:

 • zásielkou doručenou prostredníctvom kuriérskej služby SDS alebo DHL
 • prostredníctvom Slovenskej pošty (malé zásielky do 5 kg)
 • osobným odberom na odbernom mieste na Bakossovej ul. 3 H, Banská Bystrica

Tovar je zmluvným prepravcom zložený k prvým dverám v prízemí budovy bez následnej manipulácie a rozbalenia tovaru.

Ďalšiu manipuláciu alebo prípadné vynesenie tovaru na poschodie je potrebné si zabezpečiť individuálne.

4.3 Cena za doručenie
Doprava nie je započítaná v cene tovaru, cena za prepravu závisí od hmotnosti zásielky.

Pri zásielkách poštou účtujeme poštovné podľa cenníka Slovenskej pošty + 20% DPH

Informatívny cenník prepravy cez SDS:

Hmotnosť do (kg) Cena s dobierkou v € s DPH   Hmotnosť do (kg) Cena s dobierkou v € s DPH
5 5,76 €   100 26,66 €
10 6,30 €   125 33,13 €
20 7,00 €   150 39,07 €
30 9,50 €   200 48,22 €
40 12,00 €   250 54,82 €
50 16,20 €   300 65,35 €
60 19,10 €   350 76,81 €
80 23,10 €   400 85,27 €

Uvedené ceny sú s DPH.

4.4 Preberanie tovaru - odporúčania
Pri preberaní tovaru odporúčame skontrolovať nepoškodenosť obalu zásielky. V prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu odporúčame spísať s pracovníkom prepravnej spoločnosti na mieste zápis o škode. 

Nevyhadzujte obal skôr ako skontrolujete pribalené príslušenstvo (napr. kľúče, návod, priloženú faktúru).

 

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), využiť môže formulár automaticky obdržaný s potvrdením objednávky. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Toto právo vzniká aj v prípade, ak bol tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihnutý osobne priamo u predajcu. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu BONPRODUCT s.r.o., Bakossova 3 H, 974 01 Banská Bystrica. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra)  a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môžete na uvedenej adrese vrátiť aj osobne. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu  najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša spotrebiteľ.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Po odstúpení spotrebiteľa od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

 Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

Adresa pre uplatnenie reklamácie: BONPRODUCT s.r.o., Bakossova 3 H, 974 01 Banská Bystrica.

Pri podaní reklamácie je potrebné predložiť:

 • kópiu predajného dokladu /faktúry/
 • čo najvýstižnejší popis závady

Záruka sa nevzťahuje na vady ktoré vznikli:

 • neodbornou manipuláciou
 • mechanickým poškodením alebo opotrebením
 • živelnou pohromou
 • inými vonkajšími vplyvmi

 

7. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na trezor@trezor.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK  

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenie

Všetky materiály publikované na stránke internetového obchodu sú chránené autorským zákonom. Žiadne časti stránky ako sú dizajn, texty, články, fotografie, nemôžu byť kopírované ani inak šírené bez súhlasu majiteľa autorských práv.