Ochrana osobných údajov v e-shope Trezor.sk

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky našich webových stránok.

Dbáme o to, aby osobné údaje zákazníkov boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 1. Základné ustanovenia

      Majiteľom internetového obchodu Trezor.sk a prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť BONPRODUCT s.r.o., Banská Bystrica.

      Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

 

adresa:

Bakossova 3/H

 

974 01 Banská Bystrica

telefón:

0948 38 38 22

 

048/48 00 190

e-mail:

trezor@trezor.sk

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Osobné údaje dotknutej osoby spracúvame na účely vybavenia vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu; osobné údaje kupujúceho – spotrebiteľa sú spracúvané len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej kúpnej zmluvy a to tieto: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa, (údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.
 2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ uchovávame vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Pri prevádzke webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem tých, ktorých zapojenie je nevyhnutné - napríklad prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, poskytovateľovi platobných služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. V takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.
 2. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy  
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (WebyGroup s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu.

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

 1. Vaše práva

1. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov
 • na prenositeľnosť vašich osobných údajov

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Ako prevádzkovateľ prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prijali sme technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prehlasujeme, že k osobným údajom majú prístup len osoby poverené spoločnosťou BONPRODUCT s.r.o..

 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.