pre vaše cennosti v bezpečí

Ochrana osobných údajov v e-shope Trezor.sk

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky našich webových stránok.

Dbáme o to, aby osobné údaje zákazníkov boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Majiteľom internetového obchodu Trezor.sk a prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť:

BONPRODUCT s.r.o.

Bakossova 3 H,

974 01  Banská Bystrica

Tel: 0948 38 38 22

E-mail: trezor@trezor.sk

 

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom je zákazník dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Údaje pri nákupe

Pri nákupe cez náš e-shop od Vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako Vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť).

Údaje pri vytvorení konta

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú Vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

Právny základ získavania, spracúvania a uchovávania osobných údajov:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta, 
 2. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Osobné údaje dotknutej osoby spracúvame na účely vybavenia vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu; osobné údaje kupujúceho – spotrebiteľa sú spracúvané len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre uzatvorenie a plnenie príslušnej kúpnej zmluvy a to tieto: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa, (údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar). Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

Komu údaje sprístupňujeme

Pri prevádzke webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem tých, ktorých zapojenie je nevyhnutné - napríklad prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, poskytovateľovi platobných služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. V takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy  
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu - aktuálne: WEBY GROUP s.r.o., Nižovec 2A, 960 01 Zvolen, IČO 36046884

Osobné údaje zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete.

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s nasledujúcimi spoločnosťami:

Slovenská pošta a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD)

Technická 7, 821 04 Bratislava, I, IČO: 45497885
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 26367/B

Slovenský doručovací systém, s.r.o. (SDS)

Družby 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45497885                                        zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka číslo 17990/S

Geis SK s.r.o.

Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428                                                      zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, vložka č.2083/S

Packeta Slovakia s. r. o. Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO:48136999                                            zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I oddiel Sro, vložka č. 105158/

 

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Ako Vaše údaje chránime

Vaše osobné údaje spracúvame tak, aby boli v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš, alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s Vašim užívateľským kontom uchovávame, kým máte konto zriadené, keďže sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre Vás konto prevádzkovať. Pokiaľ nemáte konto vytvorené (nevytvorili ste si počas vytvárania objednávky heslo), uchovávame Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

Aké sú Vaše práva?

Z tohto, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

Ako si uplatniť Vaše práva

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti Kontakt.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od Vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

 • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na prístup k údajom - máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.
 • Právo na opravu - ak simyslíte, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre obchodný vzťah dôležitý.
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) - máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
  • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
  • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
  • V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.
  • V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.
 • Právo na obmedzenie spracúvania - Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:
  • ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, kým sa overí správnosť týchto osobných údajov
  • spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
  • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
  • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.
 • Právo na prenosnosť údajov - máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať - z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.
 • Podávanie sťažností - v prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republikyHraničná 12, 82007 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

 

 

 

Rady pred kúpou trezoru
Ako si vybrať trezor?
28.08.2023

Ako si vybrať trezor?

Potrebujete bezpečne uložiť svoje cennosti, chcete kúpiť trezor a neviete, podľa akých kritérii vyberať? Na začiatok je dobré sa najskôr zorientovať v ponuke trezorov. My vám ponúkame informácie a rady, ktoré vám pomôžu nájsť trezor, ktorý vyhovuje vašim potrebám, zohľadňuje váš rozpočet a samozrejme má všetky správne bezpečnostné funkcie.

Pred kúpou si premyslite odpovede na nasledujúce otázky:

Mechanický kombinačný zámok a jeho špecifiká.
26.10.2023

Mechanický kombinačný zámok a jeho špecifiká.

Ak uvažujete o kúpe trezora s mechanickým kombinačným zámkom, zbystrite pozornosť. Otváranie týmto zámkom má svoje výhody aj nevýhody, ktoré by sme vám chceli zhrnúť do nasledujúcich riadkov. Malo by vám to pomôcť lepšie sa rozhodnúť pri výbere správneho trezora a aj typu uzamykania.

Kde umiestniť trezor v byte, dome či v kancelárií?
20.04.2023

Kde umiestniť trezor v byte, dome či v kancelárií?

Aby trezor splnil svoju bezpečnostnú funkciu správne, je veľmi dôležité, kde bude umiestnený. Toto je jedna z otázok, ktorú by sme si mali zodpovedať ešte pred kúpou trezoru. Do úvahy pritom  treba zobrať niekoľko faktov, ktoré vám v tomto článku priblížime.   
Bezpečnostné triedy trezorov
22.05.2020

Bezpečnostné triedy trezorov

Ak práve vyberáte trezor, najviac by vás mala zaujímať úroveň jeho bezpečnosti.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete všetko podstatné o bezpečnostných triedach trezorov a prečo je to najdôležitejší parameter pri kúpe trezoru. Vysvetlíme vám, ako sa meria odolnosť voči vlámaniu, prečo je dôležitý certifiikát bezpečnostnej triedy, kto ho vydáva a podľa akých noriem.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.